• Industrietor Rolltor
  • Industrietor Rolltor
  • Industrietor Rolltor

Naše lokacije


Naše lokacije

Prodaja širom Evrope
Prodaja širom sveta

EFAFLEX Baltic represented by
OÜ “KVN Systems”
gospodin Valery Koryuhin
Tartu mnt. 6
10145 Tallinn, Estonia

Telefon: +371 25228899
Mobilni telefon: + 371 2 6516555
valery@kvnsystems.com

 

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co.KG
gospodin Krause
Fliederstraße 14
84079 Bruckberg

Telefon: +49 8765 82 0
Fax: +49 8765 82 100